Resultater lag 17 15m

1 Silje Metveit Imenes 2
XX9XX 49 X99X* 48 XXX** 50 9*9XX**XX9 97
15 Skudd 147 25 Skudd 244
2 Håvard Forsdal Rise og Løddesøl V55
X**X* 50 99*X* 48 XXX** 50 XXX*XXXXX* 100
15 Skudd 148 25 Skudd 248
3 Jan Vidar Lundtveit Drangedal V55
99*X* 48 XX9*9 48 XX*** 50 *999X*X*** 97
15 Skudd 146 25 Skudd 243
4 Oddvar Skov-Skov Vennesla V55
XXXX* 50 9X999 46 *9*XX 49 9X99*XXX** 97
15 Skudd 145 25 Skudd 242
5 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta 4
99XXX 48 9X899 45 *9XX9 48 99989XXX9X 93
15 Skudd 141 25 Skudd 234
6 Torbjørn Mong Egersund V73
XXXXX 50 9XX9* 48 *XX** 50 *XXXX**99X 98
15 Skudd 148 25 Skudd 246
7 Einar Nordengen Tyristrand 4 LN
899X9 45 *X889 45 9X9X* 48 999*XX9X99 94
15 Skudd 138 25 Skudd 232
8 Thomas Mong NROF Lister AG3 L
*999* 47 999X9 46 989X* 46 *XX999X8X* 95
15 Skudd 139 25 Skudd 234
9 Wenche Belsvik Egersund 4 LK
XXX** 50 9**9* 48 XX*X* 50 *9*XXX999X 96
15 Skudd 148 25 Skudd 244

MLRes - www.megalink.no 14:45 - 01.12.2019