Resultater lag 7 15m

1 Vidar Strøm Ullensaker 4
***9X 49 *9XX* 49 XX98X 47 XXX98*XX9X 96
15 Skudd 145 25 Skudd 241
2 Sondre Nervold Skarpskytten 5
98*99 45 79898 41 9X9XX 48 9*9*9**XX9 96
15 Skudd 134 25 Skudd 230
3
X99XX 48 XXX*X 50 XX9XX 49 99*X9X9XX9 95
15 Skudd 147 25 Skudd 242
4 Sigurd Baldersheim Skarpskytten 4
X99*X 48 9X9*X 48 *9XX* 49 X99999XX** 95
15 Skudd 145 25 Skudd 240
5 Marianne Skudalsnes Gaular J KF
*XX*X 50 989XX 46 X**XX 50 *9999X*XX9 95
15 Skudd 146 25 Skudd 241
6 Elisabeth Skudalsnes Gaular J KF
**XX* 50 X*XXX 50 **XXX 50 X*X*X*XX** 100
15 Skudd 150 25 Skudd 250
7 Oliver Stensrud Røyken V65
XX**X 50 *XX*X 50 XXXX* 50 **X99X9*99 95
15 Skudd 150 25 Skudd 245
8 Atle Lunde Fjærland 4
9X9X9 47 *9999 46 X9*X* 49 9XX99**9XX 96
15 Skudd 142 25 Skudd 238
9 Hanne Sangolt Stavanger ER KF
XX99X 48 *XXXX 50 X**XX 50 XX***X**** 100
15 Skudd 148 25 Skudd 248

MLRes - www.megalink.no 18:47 - 02.12.2006