Resultater lag 22 15m

1 Odd Khl Elverum V65
XX*** 50 X9*XX 49 XXX*9 49 **X9*XXXX9 98
15 Skudd 148 25 Skudd 246
2 Odd Kolsrud Begnadalen V65
XXXX* 50 XXX*X 50 XXXXX 50 X***XXX9XX 99
15 Skudd 150 25 Skudd 249
3
4 Tonje Smedsrud Uglem Jondalen 4
X99X9 47 X7988 42 XX*** 50 XX79X9XXX9 94
15 Skudd 139 25 Skudd 233
5 Guro Smedsrud Uglem Jondalen J
9999* 46 8X999 45 *X9XX 49 X*XX999X98 94
15 Skudd 140 25 Skudd 234
6 Tone Berit Thoreplass Hadding R
XX**X 50 XX*9* 49 X9*X9 48 XXX*X**X*X 100
15 Skudd 147 25 Skudd 247
7 Ida Cesilie Thoreplass Hadding ER
9XX*X 49 **X*X 50 XXXXX 50 **X**X*X*9 99
15 Skudd 149 25 Skudd 248
8 Henning Endeberg Sigdal 4
99XXX 48 9X89X 46 X*99* 48 9*898X9*X* 93
15 Skudd 142 25 Skudd 235
9 Stig Endeberg Sigdal 2
X9XX9 48 87598 37 9***9 48 77778X*X99 84
15 Skudd 133 25 Skudd 217

MLRes - www.megalink.no 18:47 - 02.12.2006